Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn in PDF formaat beschikbaar:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen de besloten vennootschap Postbode BV (KvK 61179264), hierna ‘POSTBODE’, en een Klant, zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met POSTBODE, voor de uitvoering waarvan door POSTBODE derden worden betrokken. Op het Postvervoer zijn daarnaast de algemene voorwaarden van Koninklijke PostNL onverkort van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden worden alvorens de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal POSTBODE voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de Klant op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offerten en Overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Ook indien POSTBODE niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. POSTBODE en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.9 Onderhavige voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van POSTBODE.

Artikel 2 Begripsbepalingen en definities

In de algemene voorwaarden van en de Overeenkomsten met POSTBODE wordt verstaan onder:

a. Consument: De Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

b. Dag(en): Kalenderdag.

c. Data: Persoonsgegevens, tekst, afbeeldingen en overige bestanden welke Klant via de Website aan POSTBODE verschaft ten behoeve van het te verzenden Poststuk met de Dienst Postbode Verzenden of Postbode Ontvangen.

d. Dienst(en): Postbode Verzenden (verzending van post) en Postbode Ontvangen (ontvangst van post).

e. Klant: De opdrachtgever, zijnde een natuurlijk- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf.

f. Overeenkomst: De Overeenkomst tussen POSTBODE en Klant voor een of meerdere Dienst(en) die tot stand komt middels een bestelling via de Website of door schriftelijke, dan wel elektronische aanvaarding van POSTBODE.

g. POSTBODE: de besloten vennootschap Postbode B.V., handelend onder de naam Postbode.nu., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61179264, die Diensten aanbiedt op afstand, gevestigd te (3316 GZ) Dordrecht, aan het adres Pieter Zeemanweg 175, en te bereiken via support@postbode.nu.

h. Postbode Verzenden: Het verwerken, printen en couverteren van door de Klant aangeleverde Data en het conform deze Data per post verzenden van het desbetreffende Poststuk.

i. Postbode Ontvangen: Het inscannen en doorsturen c.q. koppelen aan een digitale bron van voor de Klant bestemde inkomende Poststukken, welke Poststukken worden bezorgd door een postvervoerder op het postbusadres van POSTBODE.

j.  Poststuk(ken): De verwerkte, geprinte en gecouverteerde Data door POSTBODE, welke door POSTBODE op naam en voor rekening van de Klant voor Postvervoer wordt aangeboden, en/of ingekomen briefpost, kaarten, tijdschriften, boekwerken en ander (commercieel) drukwerk geadresseerd aan Klant, welke door POSTBODE wordt verwerkt, gedigitaliseerd, digitaal ontsloten en gearchiveerd.

k. Postvervoer: Het geheel van handelingen dat verricht worden om Poststukken te bezorgen op het door Klant aangegeven adres, alsmede dergelijke handelingen om inkomende post geadresseerd aan Klant bij POSTBODE te bezorgen.

l. Website: www.postbode.nu

m. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen.

Artikel 3 Offertes en Overeenkomsten

3.1 De offertes van POSTBODE zijn 30 (dertig) Dagen geldig, tenzij schriftelijk – waaronder begrepen op de offerte – een afwijkende termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 De in aanbiedingen en offertes van POSTBODE genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen zijn gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Aan informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

3.4 Klant is bij de minste twijfel over de juistheid van de aanbieding of offerte, verplicht deze ter verificatie aan POSTBODE voor te leggen. POSTBODE kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in aanbiedingen en offertes.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding of offerte van POSTBODE is aanvaard door Klant en deze aanvaarding POSTBODE heeft bereikt. POSTBODE verlangt in alle gevallen dat de gesloten Overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

3.6 POSTBODE is gerechtigd om naar eigen inzicht een acceptatiecontrole uit te voeren met betrekking tot de kredietwaardigheid van Klant. Dienovereenkomstig heeft POSTBODE het recht Klant en/of (een) bestelling(en) van Klant te weigeren of nadere voorwaarden te stellen.

3.7 Tenzij anders overeengekomen, worden alle Overeenkomsten aangegaan voor de duur van één (1) maand. Zonder schriftelijke of elektronische opzegging van Klant voor het einde van de desbetreffende maand, worden Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één (1) maand. Er geldt geen opzegtermijn.

3.8 POSTBODE is te allen tijde gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten derden te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

Bepalingen betreffende Postbode Versturen

3.9 Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van het aangeleverde adres en de aangeleverde Data.

3.10 Middels het accorderen van een bestelling betreffende een Postbode Versturen Dienst, gaat Klant akkoord met het afdrukvoorbeeld dat op de Website ten tijde van de bestelling wordt getoond. De geprinte Data kunnen van kleur, beeldkwaliteit of positie verschillen van de Data die Klant aan POSTBODE heeft verschaft en het afdrukvoorbeeld dat op de Website ten tijde van de bestelling wordt getoond.

3.11 De aangeleverde Data kan door POSTBODE geschaald worden om zodoende een juiste printweergave te bewerkstelligen. Klant gaat akkoord met dergelijke wijzigingen.

3.12 Het verzenden van Poststukken geschiedt op Werkdagen.

Bepalingen betreffende Postbode Ontvangen

3.13 Het is Klant toegestaan om gebruik te maken van het postbusadres van POSTBODE als postadres. Daarnaast zal POSTBODE, gedurende Werkdagen op kantooropeningstijden, de volgende Diensten aan Klant verlenen: na binnenkomst worden Poststukken bestemd voor Klant geopend en gescand. Voornoemde gedigitaliseerde Poststukken worden vervolgens volgens beschikbaar gesteld via een digitale koppeling naar keuze van Klant.

3.14 POSTBODE wordt, door het afsluiten van de Overeenkomst Postbode Ontvangen, als de rechtmatige ontvanger van de Poststukken, gerechtigd om Poststukken geadresseerd aan Klant in ontvangst te nemen, te openen en te digitaliseren.

3.15 POSTBODE ziet erop toe dat voor de Klant bestemde Poststukken zo snel mogelijk digitaal beschikbaar zijn voor Klant, doch uiterlijk binnen twee Werkdagen na binnenkomst.

3.16 De kosten voor doorstuur- en verhuisservice van Koninklijke PostNL vallen buiten het tarief van POSTBODE en dienen zelf door Klant te worden betaald en geregeld. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om ervoor zorg te dragen dat het adres op de te verwerken Poststukken exact gelijk is aan het postbusadres van POSTBODE.

3.17 Bij de verschillende gradaties van abonnementen zitten steeds een aantal maandelijkse Poststukken die onder die prijs verwerkt zullen worden. Wanneer dit maandelijkse aantal Poststukken niet wordt bereikt vervalt het overige maandelijks. Wanneer het desbetreffende verwerkingsaantal wordt overschreden zullen alle extra Poststukken naar de daarvoor geldende tarieven van het prepaid-tegoed van Klant worden afgeschreven.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Betaling van Postbode.nu Diensten, abonnementskosten daarbij inbegrepen, geschiedt via directe afschrijving van het door Klant reeds tevoren aangeschafte Postbode.nu prepaid-tegoed. Slechts bij zendingen die naar het buitenland zijn verzonden kan achteraf de additionele kosten van het prepaid tegoed worden afgeschreven.

4.2 Prepaid-tegoed is onbeperkt houdbaar, doch zolang het actief wordt gebruikt. Indien Klant gedurende één (1) jaar geen afschrijvingen gedaan heeft vanuit het prepaid-tegoed, dan komt het resterende prepaid-tegoed te vervallen.

4.3 Betaling van verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum.                       

4.4 Bij niet- of niet tijdige betaling van een factuur, is POSTBODE gerechtigd haar werkzaamheden voor Klant per direct op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Klant schadeplichtig wordt.

4.5 Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan – nadat hij door POSTBODE is gewezen op de te late betaling en POSTBODE Klant een termijn van 14 (veertien) Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn – over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.6 Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

4.7 POSTBODE heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.9 Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan POSTBODE verschuldigde.

4.10 Indien aanbiedingen en offertes (mede) zijn gebaseerd op de kostprijs van goederen en Diensten van derden en deze kostprijs binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen wordt verhoogd, behoudt  POSTBODE zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij Klant.

4.11 Ter aanvulling op hetgeen onder 4.10 is opgenomen geldt voor de Consument dat deze de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Herroeping voor de Consumenten

5.1 Een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan door Consument gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) Dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden.

5.2 De in artikel 5.1 genoemde bedenktijd gaat conform artikel 6:230o lid 1 sub a BW in op de Dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument

5.3 Indien Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan POSTBODE.

5.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige inroeping en uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij Consument.

5.5 Consument draagt de kosten van eventueel reeds uitgevoerde handelingen ten behoeve van de overeengekomen Diensten. 

Verplichtingen van POSTBODE bij herroeping

5.6 Als POSTBODE de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.7  POSTBODE vergoedt alle betalingen van Consument, onder aftrek van de onder 5.5 bedoelde kosten, onverwijld doch binnen 30 (dertig) Dagen volgend op de Dag waarop Consument haar de herroeping meldt.

5.8 POSTBODE gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

Uitsluiting herroepingsrecht

5.9 POSTBODE kan de navolgende Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

                                    –  Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop POSTBODE geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

5.10 Het herroepingsrecht geldt ingevolge artikel 6:230p aanhef en sub d, onder 1° BW niet wanneer de nakoming is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument. Deze instemming wordt in ieder geval door POSTBODE aangenomen, wanneer Consument een datum van verzending/uitvoering kiest die is gelegen voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Artikel 6 Niet-nakoming, opschorting en ontbinding

6.1 In geval van niet (tijdige) betaling heeft POSTBODE het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat Klant zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om, na ingebrekestelling, de Overeenkomst te ontbinden. 

6.2 Zonder nadere ingebrekestelling heeft POSTBODE het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of tot opschorting van haar verplichtingen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen, wanneer:

                                    a. Klant in staat van faillissement wordt verklaard, op hem een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

                                    b. Klant komt te overlijden;

                                    c. Klant in strijd handelt met de Overeenkomst;

                                    d. ten laste van Klant beslag wordt gelegd;

                                    e. hij de bedrijfsvoering stil legt of de door hem gedreven onderneming liquideert.

6.3 Indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten op nakoming in stand. Ook kan POSTBODE niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadevergoeding.

6.4 Klant is verplicht POSTBODE te melden wanneer niet-nakoming van de Overeenkomst dreigt.

6.5 POSTBODE is gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien POSTBODE op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen.

6.6  POSTBODE is gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien POSTBODE niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen, dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een Overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende Dienst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens voor zover zulks naar Nederlands recht onmogelijk is, daartoe begrepen in ieder geval gevallen van opzet of grove nalatigheid van POSTBODE, is iedere aansprakelijkheid van POSTBODE beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een duurovereenkomst postverwerking is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs per maand (exclusief BTW).

7.2 POSTBODE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. POSTBODE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie reputatieschade en gemiste goodwill.

7.3 Onverminderd hetgeen is bepaald onder artikel 7.1, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van POSTBODE, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalig werknemers en/of partners, alsmede hun erfgenamen. De Klant vrijwaart POSTBODE tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Klant en/of de werkzaamheden die voor de Klant zijn verricht.

7.4 POSTBODE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat POSTBODE is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.

7.5 Klant is gehouden om POSTBODE binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een vermeende tekortkoming. Behoudens gevallen waarin dit redelijkerwijs niet van Klant kan worden verlangd, vervalt een aanspraak in ieder geval, indien POSTBODE niet binnen vier (4) weken na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. Klant is tevens gehouden om POSTBODE alle medewerking te verlenen teneinde POSTBODE in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en binnen bekwame tijd te herstellen.

7.6 POSTBODE is niet aansprakelijk voor schade aan Poststukken of andere goederen geleden als gevolg van door de posterijen, koeriersdiensten en/of door andere bedrijven uitgevoerde diensten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van POSTBODE.

Bepalingen betreffende Postbode Verzenden

7.7 POSTBODE is, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid van haar zijde, niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of op een onjuist adres arriveren van een Poststuk.

7.8 POSTBODE leest de inhoud van Poststukken niet en kan dientengevolge niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de inhoud.

7.9 Afwijkingen tussen enerzijds de geprinte Data en anderzijds de oorspronkelijke Data kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.

Bepalingen betreffende Postbode Ontvangen

7.10 POSTBODE is, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid aan haar zijde, niet verantwoordelijkheid voor het niet of niet tijdig afleveren van de te verwerken Poststukken door de betreffende postvervoerder op het postbusadres van POSTBODE.

7.11 Het is POSTBODE is, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid aan haar zijde, niet verantwoordelijk voor schade, direct dan wel indirect, door niet, verkeerd of te laat verwerkte Poststukken, of Poststukken die Klant niet, te laat of verkeerd bereiken.

7.12 Klant gaat ermee akkoord dat POSTBODE, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid, niet verantwoordelijk is voor de (waardevolle) inhoud die meegezonden wordt in een Poststuk welke POSTBODE moet verwerken. Klant gaat ermee akkoord, dat het zijn verantwoordelijkheid is verzenders van deze Poststukken hier vooraf over te informeren. Het verzenden en verwerken van dergelijke Poststukken is volledig voor het risico van Klant.

Artikel 8 Overige bepalingen betreffende Postbode Ontvangen

8.1 POSTBODE behoudt het recht Poststukken te weigeren die (naar haar uiterlijke verschijningsvorm) gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen kunnen bevatten.

8.2 POSTBODE accepteert geen Poststukken welke naar haar gezonden worden onder rembours.

8.3 POSTBODE behoudt het recht Poststukken te weigeren die een gewicht van vijf (5) kilogram overschrijden, niet voldoende gefrankeerd zijn en in afmeting groter zijn dan het gebruikelijk formaat voor briefpost.

8.4 Poststukken in de vorm van tijdschriften, boekwerken, catalogi en andere soortgelijke grote stukken, zullen eerst dan digitaal ontsloten worden na kennisgeving en goedkeuring van Klant. Bij uitblijven van goedkeuring is POSTBODE gerechtigd om het scannen van voorgenoemde stukken te weigeren.

8.5 Als POSTBODE besluit om de aan haar geadresseerde Poststukken niet in ontvangst te willen of kunnen nemen dan is POSTBODE gerechtigd om deze, aangetekende en normale Poststukken, retour afzender te sturen.

8.6 Poststukken van Klant worden in beginsel gedurende een periode van één (1) maand na binnenkomst gearchiveerd. Na afloop van deze periode worden al deze Poststukken professioneel vernietigd. Naast voornoemde bewaartermijn kan Klant er echter – bij aangaan van Overeenkomst – ook voor kiezen om alle originele Poststukken maandelijks toegezonden te krijgen. Bij verzuim van Klant gaat Klant akkoord met vernietiging waarbij enige aansprakelijkheid van POSTBODE is uitgesloten.

8.7 Buiten maandelijkse toezending, zoals omschreven onder artikel 8.6, kunnen originele Poststukken ook telkens bij wijze van spoedzending (afzonderlijk) opgevraagd worden tegen de daarvoor geldende tarieven.

8.8 Na opzegging door POSTBODE en/of Klant van de Overeenkomst betreffende een Postbode OntvangenDienst, zal Klant zorgdragen voor stopzetting van postverzending aan het postbusadres van POSTBODE. Wanneer er na deze periode nog Poststukken binnen komen, zullen deze gearchiveerd worden door POSTBODE en pas na betaling van de daarvoor geldende tarieven aan Klant toegestuurd worden. Indien laatstgenoemde betaling uitblijft, is POSTBODE gerechtigd om na één (1) maand na binnenkomst over te gaan tot professionele vernietiging van de desbetreffende Poststukken van Klant.

Artikel 9 Overmacht

9.1 POSTBODE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop POSTBODE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor POSTBODE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, storingen en/of onderbrekingen van de energietoelevering of van de telecommunicatie voorzieningen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van POSTBODE verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan POSTBODE zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer van  POSTBODE kan worden verwacht. Een beroep op overmacht kan door POSTBODE worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin POSTBODE zich op grond van de Overeenkomst heeft verbonden.

9.3 POSTBODE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden staken en haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor ten hoogste één (1) maand opschorten. Na het verstrijken van deze termijn is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

9.4 Voor zover POSTBODE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is POSTBODE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10 Privacy

10.1 Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor POSTBODE van groot belang. POSTBODE zal er alles aan doen om de privacy van Klant zoveel als mogelijk te waarborgen. Hierbij houdt POSTBODE zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 POSTBODE zorgt ervoor dat de informatie/gegevens die aan haar worden verschaft vertrouwelijk zullen worden behandeld.

10.3 Klant garandeert dat, met betrekking tot de Data die hij aan POSTBODE verschaft, hij voldoet aan alle toepasselijke wet -en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze Data aan POSTBODE worden verschaft en dat deze gegevens door POSTBODE worden bewerkt. Klant zal POSTBODE vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortspruiten uit het niet voldoen door Klant aan deze wet- en regelgeving.

10.4 Klant garandeert ten aanzien van de Data gerechtigd te zijn deze aan POSTBODE ter beschikking te stellen en dat POSTBODE gerechtigd is de ten aanzien van de Data Diensten te verrichten. Klant vrijwaart POSTBODE voor eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij POSTBODE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

11.2 De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van POSTBODE in Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft POSTBODE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.