Hoe schrijf ik: Een ingebrekestelling voor een ondeugdelijk product

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Naam van het bedrijf]
[T.a.v. Klantenservice]
[Adres van het bedrijf]
[Stad/postcode van het bedrijf]

Betreft: Ingebrekestelling ondeugdelijk product

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u formeel in gebreke stellen met betrekking tot het product dat ik bij uw bedrijf heb gekocht. Ik heb het volste vertrouwen gehad in uw producten en service, maar helaas heeft het geleverde product niet voldaan aan mijn verwachtingen en vertoont het aantoonbare gebreken.

Op [specificeer datum van aankoop] heb ik bij uw bedrijf het volgende product gekocht: [naam van het product en eventueel serienummer]. Na ontvangst van het product heb ik direct geconstateerd dat het niet naar behoren functioneert of voldoet aan de kwaliteitsstandaarden die redelijkerwijs verwacht mogen worden. De specifieke gebreken die ik heb geconstateerd zijn als volgt: [beschrijf de gebreken zo gedetailleerd mogelijk].

Ik heb conform de geldende wettelijke termijnen en procedures binnen [specificeer het aantal dagen/weken] na ontdekking van de gebreken contact opgenomen met uw klantenservice om melding te maken van de situatie. Helaas heb ik tot op heden geen passende oplossing ontvangen of is er geen concrete actie ondernomen om het probleem te verhelpen.

Op basis van mijn rechten als consument, zoals vastgelegd in [specificeer relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Consumentenwet], verzoek ik u vriendelijk doch dringend om binnen een redelijke termijn van [specificeer het aantal dagen/weken, bijvoorbeeld 14 dagen] het volgende te doen:

Herstel van het gebrek aan het product;
of
Vervanging van het ondeugdelijke product door een nieuw product dat wel aan de verwachtingen voldoet;
of
Terugbetaling van het aankoopbedrag van het product.
Ik wijs u erop dat uw verantwoordelijkheid als verkoper niet beperkt is tot het moment van verkoop, maar zich uitstrekt tot na de aankoop. Het niet nakomen van uw verplichtingen kan leiden tot juridische stappen om mijn rechten als consument te beschermen. Ik vertrouw erop dat u mijn zaak serieus neemt en naar een bevredigende oplossing streeft.

Graag ontvang ik binnen de gestelde termijn een schriftelijke reactie waarin u aangeeft welke maatregelen u zult nemen om het gebrek aan het product te verhelpen. Tevens verzoek ik u om eventuele verdere instructies te verstrekken met betrekking tot het retourneren van het ondeugdelijke product, indien van toepassing.

Ik zie een spoedige en adequate afhandeling van mijn klacht tegemoet. Mocht ik binnen de gestelde termijn geen reactie van u ontvangen, ben ik genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen om mijn rechten te waarborgen.

Ik vertrouw erop dat we tot een bevredigende oplossing kunnen komen en dat we dit geschil op een correcte manier kunnen afhandelen.

Hoogachtend,

[Je naam]