Hoe schrijf ik: Een claim voor vertraging vlucht

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

[Naam van de luchtvaartmaatschappij]
[T.a.v. Klantenservice]
[Adres van de luchtvaartmaatschappij]
[Stad/postcode van de luchtvaartmaatschappij]

Betreft: Claim vertraging vliegtuig (vluchtnummer: [vul hier het vluchtnummer in])

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik formeel aanspraak maken op mijn rechten met betrekking tot de vertraging van mijn vlucht met vluchtnummer [vul hier het vluchtnummer in], die op [specificeer de datum] gepland stond om [specificeer het geplande vertrektijdstip] van [vertrekplaats] naar [bestemming] te vertrekken. Ik heb helaas te maken gehad met een aanzienlijke vertraging van [specificeer het aantal uren] uur bij mijn aankomst op de eindbestemming.

Op basis van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 heb ik als passagier recht op compensatie voor deze vertraging, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de vertraging is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren genomen.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn claim zorgvuldig te onderzoeken en te beoordelen of ik recht heb op de volgende compensatie conform de verordening:

[specificeer het bedrag van de compensatie volgens de afstand van de vlucht en de duur van de vertraging, bijvoorbeeld €250 voor vluchten tot 1500 km en vertraging van meer dan 3 uur, €400 voor vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en vertraging van meer dan 3 uur, of €600 voor vluchten buiten de EU van meer dan 3500 km en vertraging van meer dan 4 uur].
Ik verzoek u vriendelijk om de compensatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen [specificeer het aantal dagen/weken] na ontvangst van deze brief over te maken op [specificeer je bankrekeningnummer].

Voor uw referentie voeg ik bij deze brief kopieën van de volgende documenten:

Boarding pass of ticket van de betreffende vlucht
Bewijs van vertraging zoals vermeld in de officiële vertragingsverklaring van de luchtvaartmaatschappij of andere relevante documentatie
Indien u van mening bent dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die de vertraging hebben veroorzaakt, verzoek ik u vriendelijk om deze omstandigheden uitgebreid te documenteren en mij schriftelijk te informeren over de specifieke redenen waarom u van mening bent dat compensatie niet van toepassing is in mijn geval.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn verzoek rechtmatig is en vertrouw erop dat u mijn claim serieus zult behandelen. Mocht ik binnen de gestelde termijn geen reactie van u ontvangen, dan behoud ik mij het recht voor om verdere stappen te ondernemen om mijn rechtmatige compensatie te verkrijgen.

Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

[Je naam]