Hoe schrijf ik: Een bezwaar tegen een verkeersboete van het CJIB

[Je naam]
[Je adres]
[Je stad/postcode]
[De datum]

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
T.a.v. Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden

Betreft: Bezwaar tegen boete verkeersovertreding (referentienummer: [vul hier het referentienummer in])

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik formeel bezwaar maken tegen de boete die ik heb ontvangen voor de vermeende verkeersovertreding. Ik ben van mening dat de opgelegde boete onterecht is, en ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaar zorgvuldig te onderzoeken.

[Maak een keuze uit een van de volgende redenen:]
Onjuiste interpretatie van de situatie: Ik ben van mening dat de vermeende verkeersovertreding verkeerd is geïnterpreteerd. Ik ben me bewust van de verkeersregels en heb deze te allen tijde nageleefd. Ik ben bereid om mijn standpunt verder toe te lichten en eventueel bewijsmateriaal te overleggen om mijn onschuld aan te tonen.

Technische of administratieve fout: Het is mogelijk dat er sprake is van een technische of administratieve fout bij het vaststellen van de overtreding of het registreren van mijn voertuiggegevens. Ik verzoek u vriendelijk om de nodige controles uit te voeren en te verifiëren of alle gegevens correct zijn vastgelegd.

Overige relevante omstandigheden: Ik verzoek u om rekening te houden met eventuele bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van mijn bezwaar. Hierbij kan gedacht worden aan wegomstandigheden, verkeerssituaties of andere factoren die een rol hebben gespeeld bij de vermeende overtreding.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaar serieus te nemen en een grondig onderzoek uit te voeren om de juistheid van de opgelegde boete te verifiëren. Tevens verzoek ik u om de verdere inning van de boete op te schorten totdat mijn bezwaar is behandeld en er een definitieve beslissing is genomen.

Graag ontvang ik binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken een schriftelijke reactie op mijn bezwaar. Indien aanvullende informatie of documentatie vereist is, ben ik bereid om deze zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaar zorgvuldig zult behandelen en tot een rechtvaardige beslissing zult komen. Ik ben bereid om indien nodig verdere stappen te ondernemen om mijn rechtmatigheid te bewijzen.

Bijgevoegd vindt u een kopie van de ontvangen boete en eventuele andere relevante documentatie. Voor verdere correspondentie kunt u contact met mij opnemen via het bovengenoemde adres of per e-mail op [e-mailadres].

Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]